Jednání se zúčastnili za Krajský fotbalový svaz Pardubického kraje předseda Josef Kořínek, sekretář Martin Voženílek a za Orlické sportovní sdružení předseda Jiří Šejna. Pozvání přijali také stávající nositelé Plakety Václav Jíry. Přítomno bylo 38 oddílů, z nichž dva (Sloupnice a Němčice) měly z důvodu převedení těchto měst do okresu Svitavy pouze hlas poradní. Pro zařazení těchto oddílů do soutěží OFS Ústí nad Orlicí musel být požádán OFS Svitavy, aby s návrhem vyslovil souhlas. Pouze čtyři oddíly se nezúčastnily bez omluvy: Mladkov, DFC Lanškroun (ženy), Vraclav a Sruby.

Po procedurálních otázkách (volby mandátové, volební a návrhové komise) přednesl zprávu o činnosti za uplynulé čtyřleté období předseda Miroslav Knap. Vyzdvihl výborné výsledky v mládežnickém hnutí i na mezinárodní úrovni, zabýval se hodnocením jednotlivých komisí, zmínil se o spolupráci s ČMFS v Praze a Pardubicích. Celkovou činnost Okresního fotbalového svazu přes některé menší nedostatky označil jako dobrou.

Ve vystoupení Zdeňka Bubeníčka se přítomní dozvěděli o hospodaření svazu v každém jednotlivém roce, které bylo mírně ziskové. Uvedené zprávy doplnil za revizní komisi Miloš Dostál. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. V další části jednání byly provedeny tajné volby předsedy a členů výkonného výboru. Na předsedu kandidovali čtyři členové a do sedmičlenného výkonného výboru bylo osm kandidátů.

Novým předsedou výkonného výboru byl zvolen Zdeněk Bubeníček a nový výkonný výbor bude pracovat v tomto složení: Zdeněk Bubeníček (předseda), Václav Dostál, Jaroslav Faltus, Miroslav Knap, Jiří Koreček, Oldřich Skalický, Pavel Štantejský. Revizorem účtu byl zvolen Miloš Dostál. Součástí valné hromady bylo předání odměn jednotlivým mužstvům na základě výsledků v sezoně 2006/2007. Poděkování s dárkovým košem převzal za Krajský fotbalový svaz Zdeněk Honl, člen výkonného výboru PA KFS a předseda komise delegátů, lektor a delegát ČMFS, při příležitosti jeho kulatého výročí.

V diskuzi vystoupil Josef Kořínek, který se převážně zabýval průběhem valné hromady Pardubického kraje a spoluprací s OFS. Jiří Šejna se ve svém příspěvku zmínil o větší spolupráci mezi oddíly a zastupiteli. V další části byly z pléna připomenuty některé záležitosti ve vztahu k činnosti oddílů včetně jejich dotazů, např. vydávání aktuálních zpráv na webu, změny v soutěžním řádu, činnost hlasatelů. Hladký průběh valné hromady byl ukončen schválením usnesení a vystoupením M. Knapa a Z. Bubeníčka.